دانشجوی گرامی به سامانه ثبت انتقاد یا پیشنهاد مجتمع آموزش عالی جهاددانشگاهی استان خوزستان خوش آمدید
لطفا جهت ادامه یکی از موارد زیر را انتخاب بفرمایید

  ثبت پیشنهاد یا انتقاد
  پیگیری پیشنهاد یا انتقاد ثبت شده